• Pomoc materialna dla członków ZNP

  Naszym członkom zapewniany świadczenia statutowe o charakterze obligatoryjnym:

  urodzenie dziecka                        1000 zł
  ślub członka ZNP                           500 zł
  zgon członka ZNP                          500 zł
  zgon członka rodziny                     500 zł
  pomoc doktorantom                    1000 zł
  pomoc habilitantom                    1500 zł
  odprawy emerytalne i rentowe   600 zł

  oraz przyznajemy zapomogi w wysokości od 200 do 600 zł

 • Regulamin otrzymywania zasiłków statutowych oraz innych form pomocy materialnej dla członków ZNP w US

  • Zasiłek z tytułu urodzenia dziecka – konieczne dokumenty: akt urodzenia dziecka, własny dowód osobisty. W przypadku ciąż mnogich zasiłek wypłacany jest na każde dziecko. W przypadku urodzenia dziecka martwego przysługuje jeden, korzystniejszy dla członka ZNP zasiłek.
  • Zasiłek z tytułu zawarcia związku małżeńskiego – konieczne dokumenty: akt ślubu, władny dowód osobisty.
  • Zasiłek z tytułu zgonu członka ZNP w US – osobie, która pokryła koszty pogrzebu członka ZNP przysługuje zasiłek z tytułu zgonu cżłonka ZNP. Konieczne dokumenty: akt zgonu, dokumenty potwierdzające poniesienie kosztów pogrzebu, własny dowód osobisty. Zasiłek ten przysługuje tylko jednej osobie.
  • Zasiłek z tytułu zgonu członka rodziny przysługuje w następujących przypadkach:
   1. zgon współmłżonka – konieczne dokumenty: akt zgonu, własny dowód osobisty;
   2. zgon rodziców – konieczne dokumenty: akt zgonu, własny dowód osobisty;
   3. zgon teściów – konieczne dokumenty: akt zgonu, akt małżeństwa ubiegającego się o zasiłek, własny dowód osobisty;
   4. zgon dziecka (w każdym wieku) – konieczne dokumenty: akt zgonu, akt urodzenia dziecka;
   5. zgon rodzeństwa (bracia, siostry) – konieczne dokumenty: akt zgonu, akt urodzenia zmarłego, własny dowód osobisty.

  Zasiłek z tytułu urodzenia dziecka, zgonu dziecka lub zgonu rodziców wypłaca się oddzielnie każdemu z małżonków, jeżeli oboje są członkami ZNP.

  • Pomoc doktorantom – konieczne dokumenty: podanie do Zarządu ZNP w US oraz zaświadczenie z wydziału uczelni o wyznaczonym terminie obrony.
  • Pomoc habilitantom – podanie do Zarządu ZNP w US oraz zaświadczenie o złożeniu dokumentacji do właściwej Rady Wydziału.

  Uchwałą Zarządu ZNP w US z dnia 5 grudnia 1994 r., pomoc doktorantom i habilitantom po upływie 6 miesięcy od obrony ulega przedawnieniu.

  • Odprawy emerytalne – konieczne dokumenty: decyzja ZUS, oświadczenie podpisane przez męża zaufania, dowód osobisty
  • Zapomogi losowe. Członkowi ZNP, którzy na skutek zdarzeń losowych, a zwłaszcza klęsk żywiołowych doznał znaczącego uszczerbku majątkowego, albo ponosi znaczne wydatki związane z choroba lub rehabilitacją, jak również w innych uzasadnionych przypadkach, Zarząd ZNP w US może przyznać zapomogę losową. Konieczne dokumenty: wypełniony wniosek (druk dostępny w sekretariacie ZNP), zaświadczenie o zarobkach lub o wysokości emerytury/renty (własne i współmałżonka), zaświadczenie lekarskie, zaświadczenie o ew. wypadkach losowych. Przy odbiorze zapomogi –dowód osobisty.

  Zapomoga losowa przysługuje jeden raz w roku, natomiast pomoc doraźna w szczególnych wypadkach rozpatrywana będzie bez limitów czasowych.

  • Uchwalone przez Zarząd ZNP w US dodatkowe korzyści, przysługujące członkom ZNP:
   1. na działalność grup związkowych wypłacane jest raz w roku 50 zł na każdego członka (w ramach w/w sumy można indywidualnie rozliczyć się fakturą wystawioną na Związek Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Szczecińskim, ul. Szwoleżerów 18, 71-062 Szczecin, NIP: 8510310-28-85, na zakup rzeczy dla potrzeb działalności związkowej);
   2. dla uczących się dzieci członków ZNP – jeden raz w roku wypłacana jest rekompensata częściowa na zakup podręczników (dla dzieci poniżej 6 roku życia i powyżej 16 roku życia wymagane jest zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły, rekompensata wypłacana jest do 20 roku życia);
   3. dla emerytów i rencistów – członków ZNP w US – przed świętami Bożego Narodzenia wpłacane jest świadczenie „na karpia”, w wysokości 70 zł (niepodjętą w terminie kwotę można przeznaczyć na zaległe składki członkowskie).
   4. 09. 199 r. Zarząd przyjął uchwałę o uhonorowaniu kwotą 150 zł członków ZNP, którzy ukończyli 90 lat.

  Prawo do korzystania z powyższych form pomocy finansowej mają członkowie ZNP z co najmniej sześciomiesięcznym stażem w związku, lub z przeniesienia (Uchwała Zarzadu ZNP w US z 27. 09. 1991 r.).

 • Wzory dokumentów